Inleiding

Er zijn ruim 2 miljoen mensen met een beperking in Nederland. Helaas kunnen veel van hen niet mee in onze samenleving en zitten zij in een sociaal isolement. Uit onderzoek van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland blijkt dat ruim n op de drie mensen met een beperking zich wekelijks eenzaam voelt. Mensen met een beperking brengen vaak urenlang alleen door op hun kamer.


“Basisrechten zoals dansen, sociale interacties, daten, sporten en werken zijn voor mensen met een beperking helaas nog niet vanzelfsprekend. De sociale samenleving is vaak fysiek niet toegankelijk of men ervaart te veel prikkels en voelen zich niet op hun gemak.”


De Special Social Club brengt daar verandering in! De Special Social Club richt zich op het toegankelijk maken van alle sociale aspecten in de samenleving. Met ons programma zijn wij er voor hen die in een sociaal isolement zitten, zich eenzaam voelen of sociaal niet kunnen meekomen in het dagelijks leven. We verlagen de drempels voor deze doelgroep om mee te doen en laten zien dat een beperking je niet hoeft te beperken! De Special Social Club organiseert sociale activiteiten die niet vanuit een zorg rol zijn georganiseerd, maar wel met de nodige veiligheid en verantwoordelijkheid.


Het programma bestaat uit educatieve evenementen, uitgaansfeesten, festivals, online evenementen, sportactiviteiten en wij nemen samen met de doelgroep deel aan grote sportevenementen (zoals de Amsterdam Marathon). Deze activiteiten hebben impact op het sociale aspect in het leven van mensen met een beperking. We laten hen in aanraking komen met cultuur, de liefde, vrienden, sporten en uitgaan.


Naast de sociale activiteiten zijn wij een platform aan het ontwikkelen, Special Social Connect. Om mensen met een beperking meer te betrekken bij onze samenleving en een werkelijk inclusieve samenleving te cre ren, brengen wij toegankelijke activiteiten in Nederland in kaart op ons platform, Special Social Connect.


De Special Social Club wil een vrije sfeer creëren waarin iedereen zich welkom en betrokken voelt, ongeacht leeftijd, beperking en achtergrond. Om deze sfeer te creëren, werken wij met veel vrijwilligers. Gezien het feit dat onze doelgroep een kwetsbare doelgroep is, is het van belang dat de veiligheid gegarandeerd is voor zowel de doelgroep als voor onze vrijwilligers. Hoe Stichting De Special Social Club de veiligheid nastreeft van de deelnemers en de vrijwilligers lees je in dit verslag.


 • Vrijwilligers

  De vrijwilligers zijn essentieel voor De Special Social Club, zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om onze evenementen te kunnen organiseren. De vrijwilligers zijn aanwezig op de evenementen en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van alle deelnemers en dat iedereen zich comfortabel voelt.


  Eén van de unieke kenmerken van De Special Social Club is dat er geen onderscheid wordt gemaakt in beperkingen. De evenementen worden georganiseerd voor mensen met verschillende beperkingen, van verschillende achtergronden en leeftijden. Onze doelgroep laat zien dat een beperking je niet hoeft te beperken! Om ervoor te zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt en om een inclusieve sfeer te stimuleren, worden er zoveel mogelijk vrijwilligers ingezet. Een ander uniek kenmerk van De Special Social Club is het buddysysteem van De Special Social Sport Club; tijdens de sportactiviteiten wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een persoon met een beperking.


  De vrijwilligers die zich inzetten voor De Special Social Club hebben dezelfde missie; een inclusief Nederland, waar iedereen onderdeel van uitmaakt. Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd en voelen een connectie met onze doelgroep, waardoor er een fijne, persoonlijke en positieve connectie ontstaat. Desalniettemin is het essentieel dat er een goede balans is tussen een informele connectie en de verantwoordelijkheid. Vrijwilligers moeten gepast gedrag vertonen naar de doelgroep toe en zij moeten adequaat handelen wanneer er iets gebeurt tijdens de evenementen. In samenwerking met Vrijwilligers Centrale Amsterdam is het vrijwilligersbeleid opgesteld.


  Vrijwilligers Centrale Amsterdam

  Vrijwilligers Centrale Amsterdam verbindt vrijwilligers met maatschappelijke organisaties en zij faciliteren kennis en tools omtrent vrijwilligers aan deze organisaties. Het veiligheidsbeleid van De Special Social Club is gecontroleerd aan de hand van de volgende tien punten:


  • 1. Visie
  • 2. Positie en taken
  • 3. Werving
  • 4. Intake
  • 5. Begeleiding en scholing
  • 6. Inspraak
  • 7. Geld en verzekeringen
  • 8. Waardering
  • 9. Veiligheid
  • 10. Specifieke doelgroepen

  Al deze onderwerpen zijn voldoende uitgewerkt in het beleid. Tevens is er nagedacht over de implementatie en evaluatie van dit beleidsstuk. De controle is uitgevoerd door Simone Timmer op 13 augustus 2019.


 • Vrijwilligers

  Vrijwilligers hebben direct contact met de doelgroep van De Special Social Club, waardoor wij zeer zorgvuldig omgaan met de wervingsprocedure van de vrijwilligers. De selectieprocedure omtrent vrijwilligers gaat aan de hand van gesprekken met het bestuur, het aanvragen van een VOG en het ondertekenen van de gedragscode.


  Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers een connectie voelen met de doelgroep en dat zij zich verbonden voelen met de stichting. Het is de bedoeling dat zij zich voor een langdurige periode inzetten als vrijwilliger van De Special Social Club. Voor de vaste deelnemers is het namelijk fijn om bekende mensen om hen heen te hebben.


  Verklaring Omtrent Gedrag

  Aangezien De Special Social Club met een kwetsbare doelgroep werkt, stellen wij het verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te laten zien. Als stichting vragen wij een VOG voor hen aan. De stichting bewaard de VOG’s van alle vrijwilligers.


  Gedragscode

  Wij vinden een plezierige samenwerking met de vrijwilligers erg belangrijk. Zij dienen zich te houden aan de omgangsregels van De Special Social Club. Vrijwilligers die aanwezig zijn bij de evenementen dienen voorafgaand de gedragscode te lezen en te onderteken. Zij zullen zich houden aan de volgende regels:


  • 1. De gedragsregels voor vrijwilligers:


   • 1.  De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
   • 2.  De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
   • 3.  De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
   • 4.  De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemers.
   • 5.  De vrijwilliger mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
   • 6.  De vrijwilliger zal tijdens feesten en overige evenementen zeer terughoudend en met respect omgaan met de deelnemers.
   • 7.  De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
   • 8.  Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
   • 9.  De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
   • 10.  In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

  • 2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid:


   Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.


   Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met deelnemers door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.


   Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.


   Deze gedragscode is op 19-08-2019 vastgesteld door bestuurder Koos van Rooij van Stichting De Special Social Club.  • 3. Maatregelen Stichting:


   Stichting De Special Social Club heeft diverse maatregelen ondernomen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.


   Workshops

   Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) biedt allerlei workshops aan. Bestuurders Koos van Rooij en Karel Steur hebben enkele workshops gevolgd. Onder andere de workshop ‘Omgaan met Grenzen’ en ‘Omgaan met de nieuwe privacywetgeving’. De workshop Omgaan met Grenzen behandelde de volgende vragen: “Hoe kan je als organisatie en coördinator ervoor zorgen dat je de hand in het vuur kan steken voor je vrijwilligers?” “Hoe ga je om met gedrag op en over de grens?” “Hoe zorg je dat afspraken nageleefd worden?”


   De workshop omgaan met de nieuwe privacywetgeving behandelde het volgende: “Deze bijeenkomst is bedoeld om de bewustwording rondom de thema persoonsgegevens te vergroten, ook bieden we jullie een aantal tools om jullie organisatie AVG-proof te maken. Na afloop heb je antwoord op de vraag: ‘Hoe zorg ik ervoor dat de gegevens van de vrijwilligers veilig zijn?”


   EHBO-certificaten

   Tijdens de evenementen en sportactiviteiten zijn er tenminste twee vrijwilligers aanwezig met een geldige EHBO-certificaat, zo is de stichting in staat om eerste hulp te verlenen bij ongevallen tijdens de evenementen. Het management team van De Special Social Club beschikken over een geldige EHBO-certificaat.


   Vertrouwenspersoon

   De Special Social Club zet zich in voor een kwetsbare doelgroep. Naast dat het belangrijk is om het vertrouwen te winnen van de doelgroep, is het evenals belangrijk om het vertrouwen te winnen van de ouders en/of begeleiders. Hierbij hebben wij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld; iemand in de organisatie waar deelnemers, ouders en begeleiders met vragen of twijfels terecht kan. De vertrouwenspersoon behandelt elke melding en heeft een geheimhoudingsplicht, tenzij er strafbare feiten zijn gepleegd. Volgens de wet is de vertrouwenspersoon dan verplicht om dit bij de politie te melden. (Inzet, 2021)


   Jil Robbers is naast algemeen manager bij De Special Social Club het vertrouwenscontactpersoon van De Special Social Club. Jil Robbers heeft een zusje met LVB, waardoor ze veel affiniteit heeft met de doelgroep. Daarnaast heeft ze persoonlijk contact met veel deelnemers, ouders en begeleiders. Ze heeft ervaring met de geheimhoudplicht en ethische zaken. Jil is te bereiken via email: jil@despecialsocialclub.nl.


   Tijdens de evenementen zijn er altijd twee personen van het managementteam aanwezig. Zij staan dagelijks dichtbij de doelgroep en kennen de vaste deelnemers. Zij zullen waarnemen voor Karel als vertrouwenspersoon. Alle zaken die met hen worden besproken worden uitgebreid gedocumenteerd en teruggekoppeld aan Karel, waarna hij zo snel mogelijk contact op zal nemen met degene in kwestie.


   MEE

   MEE is een instantie gespecialiseerd in cursussen voor mensen die met mensen met een beperking werken. Zij geven op maat gemaakte lessen/cursussen/workshops. Deze zijn op de praktijk gericht en daarmee direct toepasbaar op de situatie. Voor Stichting de Special Social Club hebben zij allereerst een basis workshop opgezet zodat MEE de Special Social Club kon leren kennen en zodat de Special Social Club bepaalde dingen kon aankaarten die handig zijn voor de stichting om te weten. Tijdens deze basisworkshop zijn verschillende soorten beperkingen besproken, konden er vragen gesteld worden aan een ervaringsdeskundige en zijn er een aantal tips gegeven die je wel of juist niet moet doen in bepaalde situaties.


   Naar aanleiding van de basiscursus is vastgesteld dat er een verdiepende cursus gevolgd gaat worden over onder andere ongewenste intimiteiten. Hoe kunnen we dit herkennen en vooral voorkomen.Het uiteindelijke doel van de workshops via MEE, is om een kleine workshop op te zetten die wij zelf aan al onze vrijwilligers kunnen geven. (MEE, 2021)  • 4. Beleid tijdens de evenementen:


   Huisregels

   De uitgaanslocaties hanteren ieder hun eigen geschreven en ongeschreven huisregels. Die staan in lijn met de regels van De Special Social Club. De volgende regels zijn opgesteld waar zowel vrijwilligers als deelnemers zich aan moeten houden;


   Toegang is 18+.
   Op onze evenementen zijn geen drugs toegestaan.
   Alcoholische dranken van buitenaf worden niet toegestaan op de evenementen.
   Ga met respect om met alle deelnemers, vrijwilligers en locatie personeel. Dit houdt in dat je niks doet wat een ander niet fijn vindt, elkaar niet uitscheldt, niet steelt, en elkaar niet ongewenst aanraakt.
   Lichamelijk of verbaal geweld is niet toegestaan op de evenementen.
   De organisatie van de evenementen heeft het recht om mensen uit te sluiten van de evenementen
   Hou je aan de tijden van de evenementen, kom niet vroeger dan de aanvangstijd en blijf niet langer dan de eindtijd.
   Iedereen moet een entreekaartje kopen voor de feesten om binnen te komen. Dit kan bij de deur met pin of met contant geld.
   De Special Social Club maakt foto’s tijdens de feesten, die gebruikt kunnen worden op de website of social mediakanalen. Als je niet gefotografeerd wilt worden, dan meld je dat bij de organisatie.
   Alle rechten van de foto’s die worden gemaakt, zijn van De Special Social Club.

   Bewaking

   Bij zowel de feesten in Amsterdam als in Utrecht zit er bewaking bij de locatie. Dit zijn hiervoor opgeleide mensen. Zij hebben niet altijd evenveel ervaring met mensen met een beperking en hierom zorgen we dat er altijd iemand van onze vrijwilligers ook bji de deur staat. De bewaker is er voornamelijk om mensen buiten te houden die niks op onze feesten te zoeken hebben.


   Mochten wij in de toekomst feesten organiseren bij locaties waar geen bewaking bij inbegrepen zit, dan zullen wij zelf een bewaker regelen.


   Dit veiligheidsbeleid van Stichting De Special Social Club is opgesteld door het uitvoerend managementteam Jil Robbers (algemeen manager) en Annabelle Koeleman (operationeel manager) te Amsterdam.


Jil Robbers

Annabelle Koeleman


Bronnen

Inzet, P. V. (2021). In veilige handen. Opgehaald van Vrijwilligerswerk: https://www.vrijwilligerswerk.nl/in+veilige+handen+home+nieuw/default.aspx MEE. (2021). MEE Academie. Opgehaald van MEE NL: https://www.mee.nl/academieStichting De Special Social Club

Tolhuisweg 2, 1031 CL Amsterdam

+31 (0)6 3641 5349


facebook-iconInstagram-iconlinkedIn-icontiktok-icon